عوامل مرتبط با رفتار جنسی نوجوانان

بررسی عوامل مرتبط با رفتار جنسی جوانان غیر بومی کانادا و تاثیر آنها بر ارتقای سلامت

چکیده

ترجمه چکیده نسخه ثانویه مطالعه بریتیش کلمبیا

زمینه و هدف پژوهش

هدف از این مطالعه بررسی عواملی بود که ممکن است با عدم داشتن سکس، داشتن بیشتر از یک شریک جنسی در زندگی، عدم استفاده از کاندوم در مقاربت های جنسی گذشته در بین افراد جوان غیر بومی کانادا ارتباط داشته باشند.

مواد و روش ها

این مطالعه تجزیه و تحلیل ثانویه یک پیمایش مقطعی بود (پیمایش ۲۰۰۳ بریتیش کلمبیا بر روی نوجوانان) که بر روی افراد جوان ۷-۱۲ ساله انجام شده بود.

یافته ها

از ۱۱۴۰ جوان مذکر غیر بومی ۳۴% سکس داشتند که از این بین ۶۳% دارای بیشتر از یک شریک جنسی بوده و ۲۱% آنها در طی آخرین مقاربت خود از کاندوم استفاده نکرده بودند. از ۱۳۳۶ جوان غیر بومی مونث، ۳۴% دارای سکس بودند و ۵۶% با بیشتر از یک شریک جنسی سکس داشتند و ۴۱% آنها در آخرین مقاربت خود از کاندوم استفاده نکرده بودند. عوامل متعددی قویا با برآیندهای رفتار جنسی این جوانان ارتباط داشت از جمله مصرف مواد، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، زندگی کردن در زمین های ذخیره. ارتباطات خانوادگی قوی با استفاده بیشتر از کاندوم همبستگی داشت.

کاربرد در پرستاری

افراد جوانی که در زمین های ذخیره زندگی می کنند به توجه بیشتری نیاز دارند. برای تشویق جوانان غیر بومی به تغییر رفتار جنسی بایستی فراتر از عوامل فردی قدم گذاشت و ابعاد بین فردی و ساختار خانواده را نیز در نظر داشت. مداخلاتی برای کمک به کاهش سوء مصرف مواد و سوء رفتار جنسی لازم است، مادامیکه احساس ارزش فردی ترویج می شود و به هم پیوستگی خانوادگی می بایست لحاظ شود.

واژه های کلیدیتغییر رفتار جنسی، استفاده از کاندوم، ترجمه تحقیق، طرح تحقیق پیمایش، پیمایش مقطعی
منبع:

Devries, K., Free, C., Morison, L., et al. (2009). Factors associated with the sexual behavior of Canadian Aboriginal young people and their implications for health promotion. American Journal of Public Health, 99(5), 855–۸۶۲٫