خطر سندرم متابولیک در کارمندان دفتری

نشانگرهای خطر سندرم متابولیک در کارمندان دفتری: یک مطالعه مقطعی ده ساله

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین شیوع ریسک فاکتورهای سندرم متابولیک و کار دفتری در کارمندان دفتری بود.

مواد و روش ها

یک مطالعه مقطعی ده ساله با استفاده از نتایج معاینات بهداشتی استخدام کارمندان که در طی سال اول، دوم و هر پنج سال یکبار انجام می شود؛ انجام شد. نرخ تصادفی بر حسب سن (با فاصله اطمینان ۹۵%) براساس تست تباین و معادلات برآورد عمومی محاسبه گردید. بخصوص نرخ تصادفی بر حسب سن برای شرکت کنندگانی که بین ۱ ± ۲۰ سال سابقه کار داشتند، محاسبه گردید و نتایج معاینات سال اول و دوم و پنج ساله آنها مقایسه گردید.

یافته ها

در مقایسه نتایج معاینات کارکنان با سابقه بالای ۲۰ سال با کسانی که ۱ یا ۲ سال سابقه کار داشتند؛ نتایج زیر در محاسبه OR حاصل شد: سطح تریگلیسرید (≥۱۵۰ mg/dl) با نرخ تصادفی ۳٫۰۱؛ دور کمر (مردان ≥ ۹۰ سانتیمتر) ۲٫۷۰ و قند خون ناشتا (≥۱۰۰ mg/dl) 2.67 بود.

نتیجه گیری

یافته های رابطه بین ریسک سندرم متابولیک و روندکاری و همچنین داده های کارکنان جدید خط مبنایی فراهم ساخت که بتوان با توجه به آن سیستم مدیریت سلامت محیط کار را تدوین کرد.

واژه های کلیدیسندرم متابولیک، کار دفتری، مطالعه مقطعی، تحقیق پرستاری، معادله برآورد عمومی، ترجمه متون تخصصی
منبع:

Ryu H., Kim Y., Lee J. (2016). Office Workers’ Risk of Metabolic Syndrome-Related Indicators: A 10-Year Cohort Study, Western Journal of Nursing Research, 38(11): 1433-1447.