درمان درد پس از جراحی بیماران سالمند

درمان درد سالمندان بستری مبتلا به درد پس از جراحی توسط پرستاران

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده (theory of planned behavior)، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین باورها، نگرش ها، هنجارهای درک شده، کنترل رفتاری درک شده و نیات و رفتارهای پرستاران در رابطه با درمان درد بیماران سالمند بستری مبتلا به درد پس از جراحی انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از طرح تحقیق مقطعی با نمونه در دسترس تبعیت می کند. نمونه مطالعه شامل ۱۴۰ پرسار شاغل در بخش جراحی بزرگسالان سه بیمارستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی آسان (نمونه در دسترس) انتخاب شدند.

یافته ها

براساس تجزیه و تحلیل مسیر، باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی پرستاران به ترتیب دارای اثر مستقیم بر نگرش، هنجارهای درک شده، کنترل رفتاری درک شده آنها در رابطه با درمان درد است. نگرش و هنجارهای درک شده پرستاران دارای تاثیر مستقیمی بر قصد آنها در درمان درد بیمار است. هرچند قصد و نیات پرستاران اثر مستقیمی بر رفتار آنها نداشت (از طریق پاسخ به سئوالات مربوط به مطالعه موردی اندازه گیری شد).

نتیجه گیری

این مطالعه نیاز به آموزش جهت ارتقای درک پرستاران از مزایای درمان درد، تاثیر مراجع هنجاری آنها، و توانایی آنها در بررسی و شناخت و تجویز مسکن های مخدر در صورت لزوم (PRN) را روشن نمود.

واژه های کلیدینظریه رفتار برنامه ریزی شده، درمان درد توسط پرستار، درد پس از عمل، طرح تحقیق مقطعی، نمونه گیری در دسترس، تحقیق پرستاری
منبع:

Young C.P., Vincent C., Park C.G. (2016). Nurses’ Pain Management for Hospitalized Elderly Patients With Postoperative Pain, Western Journal of Nursing Research, 38(11): 1409-1432.