آیا مصرف تستوسترون ایمن است

بررسی تاثیر درمان تستوسترون بر عملکرد جنسی مردان

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

با بالا رفتن سن غلظت تستوسترون سرم کاهش می یابد، اما تا کنون افزایش سطح تستوسترون سرم در افراد سالمند بررسی نشده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه ۷۹۰ مرد بالای ۶۵ سال با غلظت تستوسترون سرمی کمتر از ۲۷۵ نانوگرم در دسی لیتر و علائم حاکی از هیپوآندروژنیسم در دو گروه دریافت کننده ژل تستوسترون و دارونما به مدت یکسال قرار داده شدند. هر یک از نمونه ها در یک تا سه کارآزمایی شرکت کردند: کارآزمایی عملکرد جنسی، کارآزمایی عملکرد جسمی، کارآزمایی سرزندگی. برآیند اولیه هر یک از این کارآزمایی ها در هر یک از شرکت کنندگان نیز ارزیابی شد.

یافته ها

درمان با تستوسترون موجب افزایش سطح تستوسترون سرم مردان ۱۹ تا ۴۰ ساله به حد متوسط سطح نرمال می گردد. افزایش سطوح تستوسترون اغلب با افزایش معنادار عملکرد جنسی و توان مقاربت همراه است که در نتیجه پرسشنامه روانی جنسی دیلی (Psychosexual Daily Questionnaire) مشاهده گردید (P<0.001). درمان با تستوسترون همچنین موجب افزایش میل جنسی و قدرت نعوظ می شود. در این مطالعه بین مردانی که حداقل ۵۰ متر بیشتر در ۶ دقیقه دویدند، تفاوت معناداری مشاهده نشد. تستوسترون در رابطه سرزندگی سود معناداری نشان نداد که در نتایج بررسی سرزندگی با مقیاس ارزیابی عملی خستگی – درمان بیماری مزمن (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Fatigue scale) مشاهده گردید. گروه دریافت کننده تستوسترون دارای خلق بالاتر و افسردگی کمتر بودند. نتایج مطالعه نشان داد که مصرف تستوسترون به مدت یکسال در مردان بالای ۶۵ سال موجب تسریع تصلب شرائین می گردد.

نتیجه گیری

در مردان دارای علامت ۶۵ ساله یا بالاتر، افزایش غلظت تستوسترون به مدت یکسال از کم به سطح متوسط نرمال یک فرد ۱۹-۴۰ ساله، تاثیر متوسطی از نظر عملکرد جنسی نشان داد و در رابطه با خلق و علائم افسردگی تاثیر معناداری مشاهده نشد. در این مطالعه تعداد شرکت کنندگان برای نتیجه گیری قطعی در مورد ریسک های تستوسترون کافی نبود. هرچند تسریع تصلب شرائین ممکن است در اثر تجویز بلند مدت تستوسترون در این گروه سنی مشاهده شود.
دانلود اصل مقاله

واژه های کلیدی

تستوسترون، عملکرد جنسی، میل جنسی، قدرت نعوظ، کارآزمایی بالینی، تصلب شرائین

منبع:

Snyder P.J., Cunningham G.R., Matsumoto A.M. et al (2016) Effects of Testosterone Treatment in Older Men, N Engl J Med, 374: 611-624.