ویتامین D از افراد در مقابل عفونت های تنفسی محافظت می کند

ویتامین D از افراد در مقابل عفونت های تنفسی محافظت می کند

مکمل های ویتامین D ممکن است به کاهش ریسک عفونت های حاد تنفسی کمک کند، بخصوص در کسانی که دچار کمبود ویتامین D هستند. این نتیجه یک فراتجزیه است که ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ در مجله پزشکی بریتانیا (BMJ) منتشر شده است. هرچند بعضی از متخصصان ادعا دارند که باید نسبت به نتایج این فراتجزیه در عملکرد بالینی با احتیاط برخورد کرد، اما مکمل های ویتامین D ایمن بوده و موجب کاهش معنادار بخشی از شرکت کنندگانی شده است که حداقل یکبار عفونت حاد تنفسی را تجربه کرده بودند. چکیده این مطالعه در زیر آمده است:

بررسی تاثیر مکمل های ویتامین D در پیشگیری از عفونت حاد مجاری تنفسی: یک بازنگری نظامدار و فراتجزیه داده های شرکت کنندگان

چکیده

هدف پژوهش

بررسی و شناخت تاثیر کلی مکمل های ویتامین D بر ریسک ابتلا به عفونت حاد تنفسی، و شناسایی عواملی که این تاثیر را تعدیل می کنند.

مواد و روش ها

طرح تحقیق:

مطالعه حاضر از طرح تحقیق بازنگری نظامدار و فراتجزیه تبعیت می کند که در آن اطلاعات شرکت کنندگان کارآزمایی های بالینی تصادفی قبلی مجددا بررسی شد.

منبع داده:

کارآزمایی های بالینی از بانک های اطلاعاتی پزشکی از قبیل مدلاین، امبیس، شبکه علوم و غیره که از دسامبر ۲۰۱۵ منتشر شده بودند، جمع آوری گردید.

معیار شرکت در مطالعه:

کارآزمایی هایی انتخاب شد که تصادفی، دو سوکور و با کنترل دارونما بوده و روی ویتامین D3 یا ویتامین D2 برای هر فاصله زمانی کار کرده بودند. کارآزمایی هایی که توسط کمیته اخلاق مربوطه تایید شده و داده های مربوط به بروز عفونت حاد تنفسی را قبل و پس از اجرای مطالعه به عنوان یکی از برآیندهای کارایی ویتامین جمع آوری کرده بودند.

یافته ها

در مجموع ۲۵ کارآزمایی بالینی کنترل شده (با ۱۱۳۲۱ شرکت کننده در محدوده سنی ۰ تا ۹۵ سال) انتخاب شد. اطلاعات پایه ۱۰۹۳۳ شرکت کننده (۹۶٫۶%) دریافت شد. مکمل ویتامین D موجب کاهش ریسک عفونت حاد مجاری تنفسی در همه این شرکت کنندگان شده بود (نرخ تصادفی تعدیل شده ۰٫۸۸ با فاصله اطمینان ۹۵ درصد در فاصله احتمال ۰٫۸۱ تا .۰۹۶ و همنواختی احتمال کمتر از ۰٫۰۰۱). در تجزیه و تحلیل زیر گروه ها، اثرات محافظی در کسانی قوی تر بود که روزانه یا هفتگی مکمل ویتامین D غیر تزریقی دریافت کرده بودند. از بین دریافت کنندگان مکمل ویتامین روزانه یا هفتگی، تاثیر در کسانی قوی تر بود که سطح پایه ۲۵-هیدروکسی ویتامین D آنها کمتر از ۲۵ nmol/L بود (نرخ تصادفی تعدیل شده ۰٫۳۰؛ در دامنه ۰٫۱۷ تا ۰٫۵۳) نسبت به کسانی که سطح پایه ۲۵-هیدروکسی ویتامین D آنها بیشتر از ۲۵ nmol/L بود (نرخ تصادفی تعدیل شده ۰٫۷۵ در دامنه ۰٫۶۰ تا ۰٫۹۵؛ احتمال تعاملی = ۰٫۰۰۶). ویتامین D روی شرکت کنندگانی که حداقل یکبار عوارض جانبی عفونت حاد تنفسی را تجربه کرده بودند تاثیری نداشت (نرخ تصادفی ۰٫۹۸، دامنه ۰٫۸۰ تا ۱٫۲۰، احتمال = ۰٫۸۳). پیکره شواهد حاصل از این تجزیه و تحلیل ها مشخص گردید که از کیفیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری

مکمل ویتامین D ایمن بوده و در مقابل عفونت حاد مجاری تنفسی اثر محافظتی دارد. بیمارانی که دچار کمبود شدید ویتامین D هستند و کسانی که دوز شوت را دریافت نکرده اند، از این مکمل ها بیشترین فایده را می برند.

دانلود اصل مقاله

واژه های کلیدیمکمل ویتامین D، عفونت حاد مجاری تنفسی، کارآزمایی کنترل شده تصادفی، فراتجزیه (متا-آنالیز)، مقاله تحقیقی
منبع:

Parry N.M., Vitamin D May Protect Against Respiratory Infections, http://www.medscape.com, February 16, 2017.

Martineau A.R., Jolliffe D.A., Hooper R.L. et al. (2017). Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data, BMJ 2017; 356: i6583: 1-14.