قاعدگی زودرس و ریسک ابتلا به دیابت حاملگی

بررسی رابطه سن شروع قاعدگی و دیابت حاملگی: مطالعه طولی سلامت زنان در استرالیا

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

دخترانی که از ۱۱ سالگی یا زودتر پریود می شوند در خطر نسبتا بالاتری برای ابتلا به دیابت در دوران حاملگی هستند، نسبت به دخترانی که اولین قاعدگی خود را در سن ۱۳ سالگی تجربه می کنند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سن شروع قاعدگی و دیابت ملیتوس حاملگی (GDM) است.

مواد و روش ها

داده های مطالعه از ۴۷۴۹ زن شرکت کننده در مطالعه طولی سلامت زنان بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ جمع آوری گردید. در طی پیگیری ۱۲ ساله، اطلاعات مربوط به ابتلای به دیابت حاملگی زایمان هایی که منجر به تولد جنین زنده شده بود، جمع آوری گردید. از تجزیه تحلیل رگرسیون لاگ باینومینال برای تخمین ریسک نسبی و فاصله اطمینان ۹۵% برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل براساس بالاترین مدرک تحصیلی مادر، تعداد زایمان، سندرم تخمدان پلی کیستیک، فعالیت جسمی و شاخص توده بدن انجام شد.

یافته ها

میانگین سن شروع قاعدگی ۱۲٫۹ سال (انحراف استاندارد ۱٫۴) بود. تشخیص دیابت حاملگی در ۳۵۷ (۷٫۵%) زنان گزارش شده بود. در مقایسه با زنانی که شروع قاعدگی در سن ۱۳ سالگی بود، زنانی که اولین قاعدگی را در سن ۱۱ سالگی یا کمتر داشتند، احتمال ۵۱% در خطر ابتلا به دیابت حاملگی بودند (فاصله اطمینان ۹۵% : ۱٫۱۱۰ ۲٫۰۷).

نتیجه گیری

یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که شروع قاعدگی در سنین پایین ممکن است زن را در خطر بالاتر ابتلا به دیابت ملیتوس حاملگی در طی دوران حاملگی قرار دهد. مطالعات آینده نگر بیشتری برای تایید این یافته و تعیین نقش قاعدگی در سنین پایین بر بروز دیابت حاملگی نیاز است.

واژه های کلیدیشروع زودرس قاعدگی، دیابت حاملگی، دوره زندگی، قاعدگی، سلامت زنان، مطالعه طولی
منبع:

Schoenaker D., Mishra G.D. (2017) Association Between Age at Menarche and Gestational Diabetes Mellitus: The Australian Longitudinal Study on Women’s Health, Am J Epidemiol 1-8. DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kww201