تولید مخدر مصنوعی در مرحله آزمایش کلینکی

مخدر مصنوعی جایگزین مخدر طبیعی رایج

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

شواهد اخیر حاکی از آن است که یک آگونیست گیرنده های مخدر کاپا (kappa opioid receptor agonist) به نام CR845 موجب تسکین درد شده و بسیاری از عوارض جانبی مخدرهای جاری ساخته شده از تریاک که در حال حاضر مصرف می شود را ندارد. در فاز دوم مطالعه اثبات مفهوم مشخص شده است که CR845 که موجب تسکین درد حاد، درد مزمن و خارش می شود، ایمن بوده و بر درد بیماران مبتلا به استئوآرتریت کاملا موثر بوده است.

جوزف استاوفر (Joseph Stauffer)، متخصص بیهوشی و مسئول شرکت کارا معتقد است که این داروی جدید می تواند نقش بزرگتری در درمان درد ایفاء کند. CR845 به گیرنده های مخدر در سیستم اعصاب مرکزی چسبیده و از سد خونی مغز عبور نمی کند. بنابراین بسیاری از عوارض اصلی مخدرهای جاری از جمله اعتیاد را ندارد.

مسکن های مخدر از طریق سه نوع گیرنده اثر می کنند. علاوه بر گیرنده های مخدر کاپا (kappa opioid receptors)، گیرنده های دلتا (delta opioid receptors) و گیرنده های مو (mu opioid receptors) نیز وجود دارد. بسیاری از مخدرهایی که اخیرا برای تسکین درد تجویز می شوند، از قبیل مورفین (morphine) و اکسی کودون (oxycodone) از طریق گیرنده مو عمل می کنند.

مواد و روش ها

این مطالعه بر روی ۸۱ بیمار زن و مرد با میانگین سنی حدود ۶۳ سال که به بیماری استئوآرتریت مفصل زانو یا ران مبتلا بوده و دارای متوسط شدت درد ۴ در یک مقیاس لیکرتی ۰ تا ۱۰ بودند، انجام شده است. شرکت کنندگان داوطلبانه در مطالعه شرکت کرده و مصرف مسکن های روتین خود را از ۵ روز قبل از شروع مداخله قطع کرده و در طی ۲ هفته دوره مداخله مصرف نکردند. محققان بصورت دوره ای ۲۰ تا ۲۱ بیمار را بطور متوالی با دوز خوراکی دارو به صورت دو بار در روز (۰٫۲۵ mg, 0.5 mg, 1.0 mg, and 5.0 mg) درمان کردند.

یافته ها

از ۸۱ نفر بیمار، ۴۴% حداقل یک عارضه جانبی را گزارش کردند و بیشترین میزان بروز عوارض در دوز ۱ میلی گرم مشاهده شد. شایعترین عارضه جانبی شامل تهوع، تشنگی، سرگیجه و سردرد بود. بیشتر عوارض خفیف یا متوسط بودند. میزان درد گروه در طول زمان مداخله بطور معناداری در گروه ۵ میلی گرم کمتر از گروه های دیگر بود (P = .02). با افزایش دوز دارو تعداد بیمارانی که میزان درد خود را “خیلی بهتر” یا “بهتر” ارزیابی می کردند، بیشتر شده بود.

نتیجه گیری

این مخدر مصنوعی هنوز در مرحله تایید کلینکی است و فاز سوم مطالعه و تست آن بر روی نمونه های انسانی در حال اجرا است و نمی توان در این مرحله از کار نتیجه گیری کرد.

واژه های کلیدیمخدر مصنوعی، داروی مخدر، ماده مخدر، آگونیست گیرنده اپوئید، کارآزمایی بالینی
منبع:

American Academy of Pain Medicine (AAPM) 2017 Annual Meeting. Abstract 167. Presented March 16, 2017.