عوامل موثر بر موفقیت تغذیه با شیر مادر

عوامل موثر بر موفقیت شروع تغذیه با شیر مادر در یک بیمارستان دولتی دوستدار کودک چکیده هدف بررسی فاکتورهای حین زایمان موثر بر شیردهی با شیر مادر به نوزاد به دنیا آمده در یک بیمارستان دولتی دوستدار بچه در استانبول؛ شامل زمان اولین معاینه فیزیکی توسط متخصص کودکان، اولین دیدار جنین و مادر، زمان اولین شیردهی پس از زایمان. مواد و روش ها این پژوهش از دوم می ماه تا…

روش های کاستن استرس شغلی

کاستن استرس پرستاران: کارآزمایی کنترل شده تصادفی یک برنامه مبتنی بر وب برای مدیریت استرس چکیده زمینه پرستاری ذاتاً یک حرفه پر استرس است و بار عاطفی و فشار جسمی بالایی داشته، بنابراین با تحلیل قوای بالا و ترک خدمت زیاد همراه است. علاوه بر اثرات تحلیل برنده استرس بر سلامت و رفاه پرستاران، استرس همچنین یکی از همیارهای اصلی با کمبود گسترده و ترک شغل در حرفه پرستاری است.…