فراسنتز مداخلات مصرف مواد

مداخلات پرستاری مصرف مواد: یک فراسنتز کیفی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از این مطالعه تعیین مداخلات پرستاران برزیل برای مراقبت از معتادان و مصرف کنندگان دارو و مواد بود. مواد و روش ها بانک های اطلاعاتی مطرح از قبیل پابمد، لیلاکس، سینهال از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ با استفاده از واژه های کلیدی «آموزش بهداشت» و «اختلالات مرتبط با مصرف مواد» جستجو گردید. هشت مقاله جداسازی شد و…