کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و مامایی

رابطه بین رفتارهای سبک زندگی سالم و کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و دانشجویان مامایی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای سبک زندگی سالم دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطه آن با کانون کنترل سلامتی بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی همبستگی استفاده شد. مطالعه روی ۸۷۰ دانشجوی مامایی و پرستاری انجام شد. فرم اطلاعات فردی توسط محقق ساخته شد، مقیاس رفتارهای سبک…

همیاری دانشجویان پرستاری با بخش

همیاری دانشجویان پرستاری در کارآموزی بالینی با بخش چیست؟ بررسی درک پرستاران شاغل در بخش چکیده هدف هدف از این مطالعه تعیین عواملی بود که موجب رضایت یا عدم رضایت پرستاران کارشناس بالینی (RN) شرکت کننده در دو نوع تعامل با دانشجویان: الگوی چرخش شیفت بالینی و مربی دانشجو؛ می شود. زمینه محدود بودن سایت تمرین برای تجربه بالینی، به درک پرستاران بخش از تاثیر حضور دانشجویان در بخش بر…