تاثیر بازی درمانی بر درد کودکان

بررسی تاثیر بازی درمانی در بچه هایی که تحت درمان وریدی هستند: راهبردی برای کاهش درد چکیده زمینه و هدف پژوهش بازی درمانی آموزشی (ITP) برای آماده سازی بچه ها برای انجام رویه هایی مثل رگ گیری مناسب بوده موجب کاهش اضطراب، ترس و درد بچه های بستری می شود که قرار است تحت رویه ای دردناک قرار گیرند. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر بازی درمانی آموزشی (ITP)…