مترجم چه کسی است؟

مترجم کیست؟ تعریف مترجم عبارتست از: مترجم کسی است که محتوا (ایده ها و اطلاعات) یک سند مکتوب را از یک زبان (زبان منبع یا زبان اصلی) به زبانی دیگر (زبان مقصد یا زبان دوم) ترجمه می کند و بدینوسیله بین دو گروه از مردم با فرهنگ متفاوت که به زبان متفاوتی صحبت می کنند و می خوانند، ارتباط برقرار می کند. مترجم بایستی قادر باشد ایده های یک گروه را به گروه دیگر از طریق متنی مکتوب انتقال دهد، متنی که واضح و صحیح ترجمه شده باشد و از نظر فرهنگی تناسب داشته باشد.

مترجم اینکار را از طریق خواندن دقیق سند منبع و فهمیدن کامل پیام و معانی متن منبع شروع می کند و سپس سند را به زبان دیگر بازنویسی می کند بطوری که سبک آن به بهترین وجه برای مخاطب مقصد متناسب است. مترجم بایستی با موضوع سند منبع آشنایی داشته باشد که شامل اسامی برنامه ها، اصطلاحات عمومی و تعاریف عمومی و واژگان تخصصی است. مترجم بایستی بتواند نیات مولف متن اصلی را به روشنی درک کند تا بتواند پیام ها و ایده های مورد نظر وی را به زبان جدید انتقال دهد.

یک مترجم خوب بینش گویایی از تفاوت های ظریف دو فرهنگ – فرهنگ مولف و فرهنگ مخاطب هدف – دارد. بطور ایده آل یک مترجم بهتر است مدتی در بین کسانیکه برایشان ترجمه می کند، زندگی کرده باشد و زبان و فرهنگ آنها را بخوبی بشناسد.

مترجم ممکن است به تنهایی و یا به عنوان عضوی از تیم کار کند و سهمی از وظایف ترجمه، ویرایش، تصحیح و مدیریت پروژه را بعهده داشته باشد.