پایش و ارزیابی ترجمه

زمانی که مترجم خود را انتخاب کردید، ممکن است اغوا شده و ارتباط زیادی برقرار نکنید، بهرحال ممکن است زبان دوم را نفهمید، یا منتظر نتیجه نهایی باشید. اما علاوه بر لزوم دقت در انتخاب مترجم یا تیم ترجمه، حیاتی است که فرآیند کار را پایش کرده و نتایج را ارزیابی کنید، همانطور که کار هر پیمانکار دیگری را ممکن است کنترل کنید. این کار مطمئنا موجب نتیجه بهتر و دقیق تر خواهد شد و کیفیت ترجمه بالاتر خواهد رفت. نکات زیر می تواند در این راستا کمک کننده باشد:

باز نگهداشتن مجرای ارتباطی

از مترجم بخواهید در صورت وجود هر گونه سئوالی با شما تماس بگیرد. در طول انجام پروژه گفتمان را قطع نکنید، به مشکل گشایی بپردازید و به طور منظم ارتباط برقرار کنید تا هیچ مسئله ای حل نشده باقی نماند.

تبیین و رفع مناقشات

ممکن است در مورد انتخاب کلمات با مترجم خود به تضاد برسید و در طی فرآیند ترجمه مناقشاتی رخ دهد. بهتر است از قبل طرحی برای رفع عدم هماهنگی ها و مناقشات احتمالی تدوین شود.

اختلاف سلیقه در فرآیند ترجمه چیزی عادی است و ممکن است از خواننده ای خواسته شود که ترجمه را خوانده و نقد کند. بهتر است سند خود را از طریق بازنگری و نقد به سندی بدون غلط چه گرامری، املایی، از قلم افتادگی و سلاست تبدیل کنید. بازخورد دیگران را پایش کنید و بازخورد های منطقی را اعمال کنید.

در استفاده از بازخورد بازنگری کنندگان متن ترجمه شده احتیاط کنید، زیرا بازنگری کننده سلیقه و تجربه خود را اعمال می کند و ممکن است اعمال سلیقه موجب بمخاطره افتادن کیفیت کار شود. هر گونه تغییر متن ترجمه براساس نظر بازنگری کنندگان را منوط به تایید خودتان یا فرد مورد اعتماد خود مشخص کنید. از آنجایی که مترجم در حوزه کاری ترجمه دارای تجربه و مهارت بالاتری است، سعی کنید ابتدا از نظرات مترجم استفاده کنید و معیار قضاوت را مهارت و تجربه وی قرار دهید.

بازنگری مستقل

گاهی بهتر است از یک مترجم مستقل دیگر بخواهید متن ترجمه شده را مرور کرده و نقد کند. برای بازنگری مستقل، بخشی از کار ترجمه را به یک مترجم قابل اعتماد دیگر بسپارید و از وی بخواهید متن ترجمه را مرور کرده و نظر بدهد. البته معیارهای ارزیابی را خودتان تعیین کنید و شاید بهتر باشد که از یک چک لیست استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که مترجم دوم فقط ویرایش قسمت هایی که احتمالا خطا دارد یا واژه های مناسب تری وجود دارد را پیشنهاد کند.

بازنگری مستقل بخصوص زمانی اهمیت پیدا می کند که مترجم جدیدی را بکار گرفته اید و هنوز تجربه کار با وی را ندارید. زمانی که چندین مترجم روی اسناد شما کار می کنند و می خواهید یکنواختی متن حفظ شود نیز بازنگری می تواند کمک کننده باشد.