تست میدانی ترجمه

ترکیب بازنگری داخلی و بازنگری مترجم مستقل برای ارزیابی صحت و وضوح نوشته و ترجمه جدید و درجه ای که پیام و اطلاعات ضروری را انتقال می دهد، مفید است. هرچند تست میدانی ترجمه موثرترین روش برای ارزیابی کیفیت یک ترجمه است. تست میدانی بدین صورت انجام می شود که متن ترجمه شده به گروهی از مخاطبان متن ترجمه شده داده می شود و نظرات آنها جمع آوری و جمع بندی می شود. این روش بخصوص برای تست خوانایی ترجمه و درک و فهم مخاطبان از سند ترجمه شده مفید است.

ابتدا یک نمونه از مخاطبان هدف انتخاب می شود که از نظر مشخصات دموگرافیک (سطح سواد، جنس، سن، شغل و غیره) یکنواخت باشند. سپس نمونه ای از متن ترجمه شده به آنها داده شده و براساس چک لیست از قبل تدوین شده ای متن ارزیابی شده و نظرات آنها جمع آوری می شود.

آزمایش میدانی اطلاعاتی در مورد ترجمه فراهم می سازد از قبیل درک پیام های کلیدی سند توسط مخاطبان و خوانایی و روشن بودن اطلاعات متن ترجمه شده. تست میدانی راهنمای مترجم ها بوده، به طراحان کمک می کند نسخه های بازنگری شده ای از تصاویر و گرافیک ها ایجاد کنند که خوانایی و قابلیت فهم متن جدید را بالاتر ببرد.

تست میدانی می تواند تفسیر مخاطبان از پیام های ترجمه شده را مشخص کند، بخصوص پیام های کلیدی که در متن اصلی نهفته بوده و ترجمه شده اند. آیا پیام ها بخوبی درک می شوند و در محتوای ترجمه شده مطلب گنگ و غیر قابل فهم وجود ندارد؟ زمانیکه ترجمه مناسب نباشد و مخاطب در درک مطلب مشکل داشته باشد، بازخورد وی به نویسنده انتقال یافته و شیوه انتقال اطلاعات تصحیح می گردد.

بهترین شیوه بررسی خوانایی سند یا وبسایت ترجمه شده انجام مصاحبه های میدانی چهره به چهره و یک نفره است. زمانی که نمونه های منتخب مصاحبه می شوند، احتمالا شرکت کننده اطلاعات مفیدی انتقال خواهد داد و به سئوالات صادقانه پاسخ خواهد داد. بهتر است مصاحبه به صورت رو در رو بین دو نفر انجام شود. این مصاحبه ها معمولا با سئوالات باز انجام می شود و اجازه داده می شود شرکت کننده واکنش خود نسبت به محتوای ترجمه شده را با کمترین خودداری بیان کند.