اشتباهات رایج در ترجمه متون

آیا می دانید اشتباهات رایج ترجمه چیست؟ اگر اشتباهات رایج در ترجمه متون را بشناسید، می توانید اقداماتی برای اجتناب از آنها بعمل آورید. در اینجا چند نمونه از اشتباهات رایج در ترجمه آمده است:

  • مترجم بخشی از متن سند منبع را نادیده گرفته و از قلم بیفتد، مثلا یک پاراگراف، جمله یا عبارت یا یک قلم از یک لیست که به ترجمه نیاز ندارد، مثل شماره تلفن. تمام محتوای سند منبع بایستی در سند مقصد ترجمه شده وجود داشته باشد، چه به شکل متن ترجمه شده و به زبان جدید (مثل عنوان ها، شماره ها، عکس ها و نمودارها) و یا به شکل کپی متن اصلی. مترجم بایستی این اشتباه را در زمان ویرایش ترجمه خود یافته و رفع کند. اگر اینکار انجام نشود، خود شما یا عضوی از تیم بایستی قلم افتادگی ها را حین ویرایش رفع کند.
  • مترجم ممکن است تفسیر اشتباهی از معنی متن داشته باشد و ترجمه نهایی پیام اشتباهی را برساند. برای مثال: جمله “No, benefits will be provided anyway” با ترجمه صحیح «خیر، مزایا در هر صورت پرداخت خواهد شد»؛ تحت عنوان «در هر صورت هیچ مزایایی پرداخت نخواهد شد» ترجمه شود.
  • مترجم در بیان کلمات مخفف اشتباه کرده یا از واژه خاصی تفسیری اشتباه داشته باشد. برای مثال کلمه مخفف CIS که در سند اصلی جایگزین «سایت اطلاعات مشتریان [Customer Information Site]» است، اشتباه تفسیر شده و تحت عنوان «خدمات شهروندی و مهاجرت [Citizenship and Immigration Services]» ترجمه شود.
  • مترجم (یا مشتری) متن یا مثال هایی در ترجمه سند بگنجاند که از نظر فرهنگی برای مخاطبان هدف متن ترجمه شده مناسب نباشد
  • مترجم در استفاده یکنواخت از کلمات یا عبارات کلیدی در کل سند قصور کرده و در بخشی از سند واژه دیگری استفاده کند. عدم یکنواختی متن ترجمه شده موجب سردرگمی خواننده می شود، بخصوص زمانی که اطلاعاتی ارائه می شود.
  • مشتری تغییرات متن ترجمه که توسط بازنگری کننده یا ویرایشگر بدون صلاحیت پیشنهاد شده را بپذیرد. خیلی وقت ها مشتری اغوا شده و پیشنهادات ویرایشگر بدون صلاحیت را می پذیرد و در متن ترجمه شده اعمال می کند. فقط زمانی به پیشنهاد ویرایشگر توجه کنید که از صلاحیت و توانمندی وی اطمینان داشته و فردی مسلط به زبان ترجمه باشد.
  • مترجم اشتباهات گرامری، هجی یا علامت گذاری داشته باشد. مترجم های حرفه ای نیز گاهی اشتباه می کنند و خطاهایی در ترجمه آنها دیده می شود. مترجم های تعلیم ندیده بیشتر مستعد اینگونه خطاها هستند.