ترجمه معکوس

ترجمه معکوس چیست؟ برگردان ترجمه چیست؟ ممکن است شنیده باشید که از ترجمه معکوس به عنوان یک شیوه چک کردن کیفیت و صحت کار ترجمه استفاده می شود. ترجمه معکوس یعنی متنی که ترجمه شده است را مجددا توسط مترجم دیگر به زبان اصلی ترجمه کنید. حتماً مترجم اول و مترجم ترجمه معکوس بایستی متفاوت باشد.

ترجمه معکوس گران تمام شده، زمان بر بوده و مهمتر اینکه نمی تواند روشی پایا برای چک کیفیت ترجمه باشد. زیرا هر متنی ممکن است به شیوه های مختلفی ترجمه شود و هنوز صحت خود را حفظ کند؛ این مسئله در مورد ترجمه معکوس به زبان منبع نیز مصداق دارد و نسخه های صحیح متعددی می توان از یک ترجمه ایجاد کرد.

اگر یک ترجمه ضعیف توسط یک مترجم قوی مجددا به زبان اصلی ترجمه معکوس شود، ترجمه معکوس خوب نوشته شده و حتی ممکن است از سند منبع نیز بهتر باشد. برعکس این مسئله نیز مصداق دارد.

بخاطر داشته باشید که کلمات و واژه ها همیشه به صورت یکنواخت ترجمه نمی شوند. اغلب بهترین ترجمه ترجمه ای است که محتوای اصلی را در نظر گرفته و محتوای جدیدی براساس آن ایجاد شود.

بطور خلاصه می توان ابراز نمود که ترجمه معکوس راهی برای مقایسه سند منبع و ترجمه آن است و احتمالا تایید می کند که اطلاعات در ترجمه متن صحیح بوده و کامل است، زیرا این امکان وجود ندارد که کیفیت ترجمه را به این شکل مشخص کرد.

بخاطر داشته باشید که ترجمه معکوس روشی پایا برای تست کیفیت ترجمه نیست و اگر متن ترجمه شده ای توسط ده مترجم به زبان منبع (اصلی) مجددا ترجمه شود، ده نسخه مختلف از سند حاصل خواهد شد. هرچند ترجمه معکوس برای انواع خاصی از ترجمه مفید است.

ترجمه معکوس برای تست صحت و کیفیت ترجمه متون فنی یا حقوقی مفید است. ترجمه معکوس ممکن است برای چک صحت گواهی تولد، قراردادهای قانونی، رضایت نامه آگاهانه، پروتکل های بالینی، اطلاعات مربوط به تجهیزات پزشکی مفید باشد.