روش تحقیق تحلیل متناظر در پرستاری

بصری سازی داده های پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل تناظر

چکیده

زمینه پژوهش

بانک های اطلاعاتی بزرگ اطلاعات مراقبت بهداشتی که به صورت دیجیتال ذخیره شده اند، به پرستاران این امکان را می دهند که با استفاده از ابزارها و تکنیک های تحقیقات پرستاری به بررسی این اطلاعات بپردازند. تکنیک داده بزرگ (Big data) یک تکنیک پیچیده و چند بعدی است، بنابراین امکان بصری سازی رویکرد مرجح به تجزیه و تحلیل داده ها و درک آنها را می دهد.

هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر نمایش طریقه استفاده از بصری سازی داده بزرگ در تکنیکی به نام تجزیه و تحلیل تناظر (correspondence analysis) بود.

بحث یافته ها

در این مطالعه، رابطه بین داده ها در بانک اطلاعاتی پرستاری به صورت نمودارهایی با استفاده از تجزیه و تحلیل تناظر بصری سازی شد. مورد ارائه شده نشانگر آن است که تجزیه و تحلیل تناظر به سادگی قابل استفاده است، رابطه بین اشکال قابل بصری سازی را نشان می دهد که به سادگی قابل تفسیر بوده و می تواند همبستگی مخفی بین داده ها را آشکار سازد.

نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل تناظر از کشف دانش جدید حمایت و پشتیبانی می کند.

کاربرد در عمل

دانش کسب شده از بکارگیری تجزیه و تحلیل تناظر را می توان بلافاصله به عمل انتقال داد یا برای تقویت تحقیقات بعدی استفاده نمود.

واژه های کلیدیتجزیه و تحلیل تناظر، تجزیه و تحلیل داده ها، مجموعه داده، بانک اطلاعاتی، محقق پرستاری، پرستار محقق، بصری سازی، داده بزرگ
منبع:

Kokol P., Vošner H.B., Blažun H. (2016). Visualising nursing data using correspondence analysis, Nurse Researcher, 24(1): 38-40.