تاثیر تضاد نقش و حمایت اجتماعی بر دانشجو

بررسی تاثیر تضاد نقش شغل-خانواده-دانشکده و حمایت اجتماعی بر بهزیستی و رفاه روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقطع بالاتر

چکیده

هدف

هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تضاد نقش شغلی – خانوادگی – تحصیلی و حمایت اجتماعی بر سلامت و بهزیستی روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقاطع بالاتر بود.

مواد و روش ها

از طرح تحقیق مقطعی همبستگی استفاده شد. نمونه گیری آسان غیر احتمالی برای بکارگیری ۳۲۰ پرستار کارشناس که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر در ۱۳ بیمارستان کره در فاصله زمانی ژوئن تا اکتبر ۲۰۱۱ بودند، استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از برنامه AMOS تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل عوامل تایید کننده برای ارزیابی مدل اندازه گیری قبل از تست فرضیه مطالعه و قبل و بعد از کنترل متغیرهای بیرونی و مخدوش کننده، انجام شد.

یافته ها

پارامترهای برازش مدل اصلاح شده (χ۲/df = 2.01, GFI = 0.91, AGFI = 0.89, CFI = 0.92, SRMR = 0.068, and RMSEA = 0.065) نشانگر تناسب این مدل به عنوان مدل تحقیق بود. این مدل ۴۵% واریانس سلامت روانی مرتبط با کار و ۵۲% واریانس بهزیستی روانی عمومی را تایید کرد. هم حمایت اجتماعی و هم تضاد نقش کار – خانواده – دانشکده تاثیر معناداری بر سلامت روانی مرتبط با کار و سلامت و بهزیستی روانی کلی نشان دادند.

نتیجه گیری

یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که تضاد نقش شغل – خانواده – دانشکده روی سلامت روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقاطع بالاتر تاثیر دارد. ضروری است مدیران پرستاری راهبردهایی طراحی کنند که به این پرستاران در مدیریت نقش های متعدد خود کمک کند و بهزیستی و سلامت روانی وابسته به شغل و بهزیستی روانی کلی آنها را بهبود بخشد.

واژه های کلیدی: چند نقشی بودن، تضاد نقش، حمایت اجتماعی، بهزیستی روانی، پرستاران کارشناس

منبع:

Xu L., Song R. “Influence of work–family–school role conflicts and social support on psychological wellbeing among registered nurses pursuing advanced degree”, Applied Nursing Research, 2016, 31(3): 6-12. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2015.12.005