حاملگی و استرس روانی اجتماعی

بررسی پیشگوهای استرس روانی اجتماعی قبل از تولد در زنان حامله

چکیده

زمینه

استرس قبل از زایمان با برآیندهای ناخواسته و مضر در مادران زائو و بچه های آنها همراه بوده است. هرچند تحقیقات کمی در مورد شناسایی و تعیین عوامل همراه با استرس روانی اجتماعی در زنان حامله انجام شده است.

هدف

بررسی پیش بینی کننده های استرس روانی اجتماعی در طی حاملگی

مواد و روش ها

یک نمونه غیر احتمالی ساده ۱۳۶ نفر از زنان حامله سه ماهه دوم و ۱۶۴ زن حامله سه ماهه سوم از یک مرکز درمانی در جنوب تایوان بکار گرفته شد. داده ها با استفاده از فرم داده های دموگرافیک، مقیاس عیارزنی استرس حاملگی PSRS))، مقیاس افسردگی پیش از زایمان ادینبورگ (Edinburgh Prenatal Depression Scale)، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (Pittsburgh Sleep Quality Index)، مقیاس پیوند مادر-جنین (Maternal–Fetal Attachment Scale) و لیست ارزیابی حمایت بین فردی (Interpersonal Support Evaluation List) جمع آوری گردید.

یافته ها

نتایج این مطالعه نشانگر همبستگی مثبت بین PSRS و نمرات مقیاس افسردگی پیش از زایمان ادینبورگ (r = .368, p < .01) و مقیاس پیوند مادر – جنین (r = .168, p < .01) و همبستگی منفی بین PSRS و تعداد حاملگی (r = −.۱۳۷, p < .05) و لیست ارزیابی حمایت بین فردی (r = −.۲۶۶, p < .01) بود. استرس حاملگی بالاتر پیشگوی افسردگی، حمایت اجتماعی کم، پیوند مادر – جنین ضعیف تر و وضعیت تک زایی است، که در مجموع علت تفاوت ۲۰% در واریانس کل است.

نتیجه گیری

افسردگی، حمایت اجتماعی، پیوند مادر – جنین و چند زایی از عوامل قطعی پیش بینی کننده استرس روانی اجتماعی زنان حامله است. این یافته ها عوامل مرتبط با استرس قبل از زایمان را روشن ساخته است. تحقیقات بعدی بایستی افسردگی در مدل حمایتی مدیریت استرس قبل از زایمان گنجانده شود.

منبع:

Chang H.C., Chen S.Y., Chen C.H. ” Predictors of Antenatal Psychosocial Stress in Taiwanese Women”, Journal of Nursing Research, 2016, 24(3): 193-200. doi: 10.1097/jnr.0000000000000122.