سبک رهبری و نتیجه آن

بررسی درک پرستاران از سبک های رهبری مدیران و برآیندهای مرتبط با آن

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر بررسی سبک ها، فاکتورها و برآیندهای رهبری مدیران پرستاری بود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای جمع آوری داده ها از ۲۷۲ پرستار دو بیمارستان دولتی بزرگ عربستان استفاده شد. داده ها در رابطه با درک و برداشت پرستاران از سبک رهبری ناظر خود و برآیندهای آن جمع آوری شد.

یافته ها

پرستاران چنین باور داشتند که ناظران آنها اغلب از سبک رهبری تغییر و تحول (ترادیسی) و تعاملی (تراکنشی) بجای سبک رهبری عدم مداخله (باری به هر جهت) استفاده می کنند. بین برآیندهای مرتبط (اثربخشی، تلاش بیشتر و رضایت از کار) و سبک های رهبری ترادیسی (r = .77, .74, .74; p < .001) و سبک رهبری تراکنشی (.۳۹, .۴۲, .۳۴; p <.001) همبستگی مثبت و با سبک رهبری عدم داخله (-.۲۵, -.۱۳, -.۲۹, p < .05) همبستگی منفی وجود داشت. همچنین تفاوت معناداری بین پرستاران مرد و زن از نظر استفاده از سبک رهبری تراکنشی (t = 2.74, p < .001) و سبک رهبری عدم مداخله (t = 3.35, p < .001) وجود داشت و نمره پرستاران مرد از پرستاران زن در هر دو سبک بالاتر بود (سبک تراکنشی: مردان = ۲٫۶۰، زنان = ۲٫۳۱؛ سبک عدم مداخله: مردان = ۲٫۰۴، زنان = ۱٫۴۱).

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش شواهدی ارائه کرد که ترکیب سبک های رهبری برای دستیابی به برآیندها و اهداف مورد انتظار بهتر است و مطالعات بیشتری برای کاوش سبک های رهبری برای عملکرد حرفه ای برتر لازم است.

واژه های کلیدیسبک های رهبری، برآیندهای رهبری، درک پرستاران، طرح تحقیق توصیفی
منبع:

Aboshaiqah A.E., et al. (2014). “Nurses’ Perception of Managers’ Leadership Styles and Its Associated Outcomes.” American Journal of Nursing Research, 2(4): 57-62.