تاب آوری و عوامل مرتبط

بررسی عوامل مرتبط با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاهها

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

تمرکز رو به رشد بر ارتقای بهداشت و رفاه فرصت هایی فراهم آورده است که نقش تاب آوری در سلامتی و بهداشت بررسی شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین تاب آوری، علائم افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده بین دانشجویان دانشگاه های اردن بود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه خود گزارش دهی از ۴۸۰ دانشجوی دانشگاه های خصوصی و دولتی اردن استفاده شد. داده ها در رابطه با تاب آوری، علائم افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده جمع آوری گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که ۵۰% از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه دارای سطوح متوسط تا بالای تاب آوری، ۷۰% دارای درجات خاصی از احساس افسردگی و حدود نیمی از آنها دارای سطوح بالای درک از حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و دیگران هستند. یافته ها همچنین نشان داد که افسردگی (β = .۱۸, p < .001) و حمایت اجتماعی درک شده از طرف دوستان (β = – .۵۱, p < .001) از پیشگوهای معنادار و مهم تاب آوری هستند.

نتیجه گیری

متخصصان بهداشت روان لازم است که تاب آوری (resiliency) و سیستم حمایتی اجتماعی درک شده را در بین افراد سنین دانشجویی ارتقاء بخشند. این متخصصان بایستی در بررسی های دوره ای خود به غربالگری دانشجویانی بپردازند که دارای نشانگر های ریسک سلامت رفتاری و روانی اجتماعی هستند از قبیل تاب آوری، علائم افسردگی، منابع اجتماعی درک شده و سبک زندگی.

واژه های کلیدیتاب آوری، افسردگی، حمایت اجتماعی، دانشجو، اردن
منبع:

Hamdan-Mansour A.M., et al. (2014). “Correlates of Resilience among University Students.” American Journal of Nursing Research, 2(4): 74-79.