همیاری دانشجویان پرستاری با بخش

همیاری دانشجویان پرستاری در کارآموزی بالینی با بخش چیست؟ بررسی درک پرستاران شاغل در بخش چکیده هدف هدف از این مطالعه تعیین عواملی بود که موجب رضایت یا عدم رضایت پرستاران کارشناس بالینی (RN) شرکت کننده در دو نوع تعامل با دانشجویان: الگوی چرخش شیفت بالینی و مربی دانشجو؛ می شود. زمینه محدود بودن سایت تمرین برای تجربه بالینی، به درک پرستاران بخش از تاثیر حضور دانشجویان در بخش بر…