زندگی کاری مدیران خط اول مراقبت از سالمندان

مطالعه مقطعی زندگی کاری مدیران خط اول مراقبت از سالمندان چکیده هدف بررسی تاثیر تعداد زیردستان بر ریت توانمند سازی، علائم استرس، عملکرد رهبری – مدیریت مدیران خط اول و زیر دستان آنها. هدف از این مطالعه همچنین بررسی رابطه بین توانمند سازی و علائم استرس و عملکرد رهبری مدیریت مدیران بود. مواد و روش ها از طرح تحقیق مقطعی و همبستگی استفاده شد. تمامی مدیران خط اول (۹۸ نفر)…