بررسی تاثیر امگا-۳ بر افسردگی

اسید چرب اومگا-۳ به عنوان درمان مکمل و بدیل (درمان جایگزین) افسردگی: یک مطالعه مروری چکیده زمینه و هدف پژوهش افسردگی یکی از اختلالات شایع ذهنی و روانشناختی است که به طور جهانی در حال افزایش است. بیماران افسرده می توانند از منابع درمانی دیگری برای کاهش علائم خود استفاده کنند، منابعی که عارضه جانبی ندارند مثل طب بدیل و طب مکمل (CAM). رایجترین درمان مکمل مورد استفاده در ایالات…