بررسی تاثیر امگا-۳ بر افسردگی

اسید چرب اومگا-۳ به عنوان درمان مکمل و بدیل (درمان جایگزین) افسردگی: یک مطالعه مروری

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

افسردگی یکی از اختلالات شایع ذهنی و روانشناختی است که به طور جهانی در حال افزایش است. بیماران افسرده می توانند از منابع درمانی دیگری برای کاهش علائم خود استفاده کنند، منابعی که عارضه جانبی ندارند مثل طب بدیل و طب مکمل (CAM). رایجترین درمان مکمل مورد استفاده در ایالات متحده برای افراد مبتلا به افسردگی مصرف اسیدهای چرب اشباع نشده پلی زنجیره بلند امگان – ۳ (LCPUFA) است. هدف از این مطالعه تصریح و جمع آوری اطلاعاتی در مورد میزان اثربخشی اسید فولیک امگا-۳ در بیمارانی است که دارای تشخیص افسردگی هستند.

مواد و روش ها

بازنگری متون مطالعات کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی (RCTs) گذشته انجام شد. مقالات با استفاده از سرچ کامپیوتری از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ جمع آوری شد. سپس مقالات براساس مجموعه معیارهای از قبل تعیین شده پالایش و مقالات دارای معیار ورود به مطالعه مورد بازنگری قرار گرفت.

یافته ها

بازنگری اسناد و پیشینه موضوع هشت مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده را حائز معیارهای ورود به مطالعه بودند، شناسایی کرد. این ها مطالعاتی بودند که از اثربخشی اومگا-۳ و دوز اومگا-۳ در اختلال افسردگی به عنوان تک درمان و درمان ترکیبی با داروهای ضد افسردگی پشتیبانی کرده بودند. هرچند مطالعاتی وجود داشت که نتیجه معکوس گرفته بودند.

نتیجه گیری

گرچه مطالعات نشانگر تاثیر اومگا-۳ بر افسردگی است، استفاده از امگا-۳ به عنوان درمان افسردگی هنوز مورد بحث است و توافق همگانی در این رابطه وجود ندارد.

واژه های کلیدیافسردگی، علائم افسرده، امگا-۳، اسید چرب اشباع نشده با زنجیره بلند اومگا-۳، طب مکمل و بدیل
منبع:

Khalifeh, A. H. (2016). Omega-3 Fatty Acids as Complementary and Alternative Medicine for Depression: Literature Review. American Journal of Nursing Research, 4(3), 69-73.