ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲

ریسک دیابت نوع ۲: درک مراقبین بهداشتی از رعایت رژیم پیشگیری چکیده زمینه هدف از مطالعه حاضر تشریح درک مراقبین بهداشتی از این مسئله بود که چرا افراد ممکن است از توصیه های کاهش ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ تبعیت می کنند، یا نه. طرح تحقیق گراندد تئوری برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. داده ها از ۱۶ مراقب بهداشتی از طریق مصاحبه های نیمه…