عوامل موثر بر موفقیت تغذیه با شیر مادر

عوامل موثر بر موفقیت شروع تغذیه با شیر مادر در یک بیمارستان دولتی دوستدار کودک چکیده هدف بررسی فاکتورهای حین زایمان موثر بر شیردهی با شیر مادر به نوزاد به دنیا آمده در یک بیمارستان دولتی دوستدار بچه در استانبول؛ شامل زمان اولین معاینه فیزیکی توسط متخصص کودکان، اولین دیدار جنین و مادر، زمان اولین شیردهی پس از زایمان. مواد و روش ها این پژوهش از دوم می ماه تا…