کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و مامایی

رابطه بین رفتارهای سبک زندگی سالم و کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و دانشجویان مامایی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای سبک زندگی سالم دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطه آن با کانون کنترل سلامتی بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی همبستگی استفاده شد. مطالعه روی ۸۷۰ دانشجوی مامایی و پرستاری انجام شد. فرم اطلاعات فردی توسط محقق ساخته شد، مقیاس رفتارهای سبک…