تخلیه ناموثر راه هوایی

تخلیه ناموثر راه هوایی در بیماران بالغ تحت جراحی قفسه سینه و بالای شکم چکیده هدف هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل صحت ویژگی های تعیین کننده تخلیه ناموثر راه هوایی (IAC) در بیمارانی بود که تحت جراحی توراکس یا بالا شکم قرار گرفته بودند. زمینه گرچه مطالعات زیادی به توصیف شیوع تشخیص های تنفسی ناندا بین الملل (NANDA-I) پرداخته اند، مطالعات کمی به بررسی دقت بررسی و شناخت…