فاصله شیفت های کاری و سلامت پرستاران

فاصله کوتاه بین شیفت های کاری و افزایش مرخصی استعلاجی در مطالعه ای در نروژ مشخص شده است که کوتاه بودن فاصله بین دو شیفت کاری موجب افزایش احتمال بیماری و گرفتن مرخصی استعلاجی می شود. در این مطالعه کوتاه بودن فاصله بین شیفت را استراحت کمتر از ۱۱ ساعت بین دو شیفت تعریف کرده اند. به نقل از رویتر که گزارش این تحقیق را منتشر کرده است، کوتاه بودن…