تاثیر تضاد نقش و حمایت اجتماعی بر دانشجو

بررسی تاثیر تضاد نقش شغل-خانواده-دانشکده و حمایت اجتماعی بر بهزیستی و رفاه روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقطع بالاتر چکیده هدف هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تضاد نقش شغلی – خانوادگی – تحصیلی و حمایت اجتماعی بر سلامت و بهزیستی روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقاطع بالاتر بود. مواد و روش ها از طرح تحقیق مقطعی همبستگی استفاده شد. نمونه گیری آسان غیر احتمالی برای…