سبک زندگی سالم و رفتارهای بهداشتی دانشجویان و مدرسان

رابطه بین فرهنگ بهزیستی درک شده، باورهای سبک زندگی سالم و رفتارهای سالم در بین مدرسان و دانشجویان دانشگاه: کاربردهای عملی و تحقیقات آتی چکیده زمینه و هدف پژوهش شناخت عوامل کلیدی موثر بر رفتارهای سبک زندگی سالم در بین مدرسان و پرسنل دانشگاه در طراحی مداخلاتی برای بهبود برآیندهای بهداشتی و کاهش هزینه های مراقبت بهداشتی حیاتی است. مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که…