مروری بر بیان مسئله و عنوان پایان نامه

بیان مسئله بیان مسئله چیست؟ چگونه بیان مسئله بنویسیم؟ اجزای بیان مسئله کدامند؟ بیان مسئله (Problem statement) ارائه ایده، مسئله یا موقعیتی است که محقق قصد دارد در مطالعه خود بررسی نماید. بیان مسئله بایستی به اندازه کافی وسیع باشد که نگرانی نیازمند مطالعه را پوشش دهد، در عین حال به اندازه کافی باریک باشد که مسیر و جهت طراحی طرح تحقیق را مشخص کند. بیان مسئله می تواند به…