تاثیر مداخلات توانمند سازی بر بیماران کلیوی

بررسی تاثیر مداخلات توانمند سازی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه: یک کارآزمایی بالینی چکیده زمینه پیوند کلیه برای بیمارانی که در مرحله پایانی بیماری کلیوی هستند، یک درمان حیاتی محسوب می شود. برای بهبود کیفیت زندگی این بیماران پس از جراحی پیوند کلیه، مداخلاتی لازم است که مهارت های سازگاری و رفتارهای مراقبت از خود این بیماران را بهبود بخشد. هرچند بیشتر مطالعات قبلی انجام شده در مورد مراقبت…