خطر سندرم متابولیک در کارمندان دفتری

نشانگرهای خطر سندرم متابولیک در کارمندان دفتری: یک مطالعه مقطعی ده ساله چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین شیوع ریسک فاکتورهای سندرم متابولیک و کار دفتری در کارمندان دفتری بود. مواد و روش ها یک مطالعه مقطعی ده ساله با استفاده از نتایج معاینات بهداشتی استخدام کارمندان که در طی سال اول، دوم و هر پنج سال یکبار انجام می شود؛ انجام شد. نرخ…