سبک رهبری و نتیجه آن

بررسی درک پرستاران از سبک های رهبری مدیران و برآیندهای مرتبط با آن چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی سبک ها، فاکتورها و برآیندهای رهبری مدیران پرستاری بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای جمع آوری داده ها از ۲۷۲ پرستار دو بیمارستان دولتی بزرگ عربستان استفاده شد. داده ها در رابطه با درک و برداشت پرستاران از سبک رهبری ناظر خود و…