حاملگی و استرس روانی اجتماعی

بررسی پیشگوهای استرس روانی اجتماعی قبل از تولد در زنان حامله چکیده زمینه استرس قبل از زایمان با برآیندهای ناخواسته و مضر در مادران زائو و بچه های آنها همراه بوده است. هرچند تحقیقات کمی در مورد شناسایی و تعیین عوامل همراه با استرس روانی اجتماعی در زنان حامله انجام شده است. هدف بررسی پیش بینی کننده های استرس روانی اجتماعی در طی حاملگی مواد و روش ها یک نمونه…