حسادت در بین مربیان و پرسنل دانشکده پرستاری

بررسی حسادت و رشک در دانشکده پرستاری چکیده زمینه پژوهش در دانشکده پرستاری رشک و حسادت یکی از عواطف رایج بوده، در اثر تقاضای بهره وری بالاتر، رقابت شدید برای منابع محدود، ترجیح پست ها و فرصت های خاص ارتقاء ایجاد می شود. زمانی که این احساسات خفیف بوده و بخشی از رقابت روزانه باشد، رقابت و بلند پروازی به نفع سازمان است. هرچند رشک و حسادت می تواند عواقب…