رابطه تغذیه با شیر مادر و طول مدت شیردهی

بررسی رابطه تغذیه مستقیم شیر مادر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و طول مدت شیر خوردن نوزادان نارس چکیده هدف بررسی رابطه بین تغذیه مستقیم با شیر مادر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و طول مدت شیر خوردن نوزادان پس از ترخیص زمینه شروع و حفظ تغذیه با شیر مادر یکی از اهداف مهمی است که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) شروع می شود. اطلاعات کمی…