تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی

بررسی تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی چکیده هدف در این مطالعه تاثیر معلمان، مادران و خود بچه ها بر سوء برداشت بچه های پیش دبستانی از وزن بررسی شد. زمینه بچه های پیش دبستانی بایستی درک صحیحی از وزن خود داشته باشند و تصویر از بدن مثبت داشته و رفتارهای کنترل وزن سالمی در دوران بچگی نشان دهند. مواد و روش ها در این مطالعه…