محاسبه حجم نمونه پژوهش

اصول تخمین سایز نمونه چکیده زمینه پژوهش برآورد سایز نمونه یکی از ملزومات اصلی و لاینفک مرحل برنامه ریزی تحقیقات کمی است. هرچند ادبیات و متون فراوانی در این رابطه وجود دارد که به تشریح تکنیک های محاسبه سایز نمونه تحقیق می پردازند، بسیاری از این مقالات مفصل بوده و درجات بالایی از پیچیدگی دارند. هدف پژوهش بازنگری چهار پارامتر پایه ای که تعیین سایز نمونه را تشکیل می دهند…