مدیریت واژگان برای مترجم ها

مدیریت واژگان اعمال آزادی در ترجمه فنی زبان جنایتی است بر علیه شفافیت، دقت و زیبایی کلام مرجح…. زبان تکنیکی ابزاری است که توسط عمری تجربه به تعالی می رسد، کلیتی بی نقص برای اهداف مربوطه (آیینه دریا، جوزف کونراد) چرا مدیریت واژگان برای ترجمه اهمیت دارد؟ مدیریت موثر واژگان موتور موففیت فرآیند ترجمه است و موجب کیفیت، شفافیت و یکنواختی ترجمه متن منبع می شود که ممکن است به…