اثرات روانی شب ادراری کودکان

بررسی تاثیر روانی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های دبستانی چکیده زمینه و هدف پژوهش شب ادراری و خیس کردن رختخواب یکی از منابع مهم استرس ورانی بخصوص در بچه های بزرگتر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روانشناختی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های سن مدرسه بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. مطالعه در بیمارستان دانشگاهی در مصر انجام شد…