بررسی فنومنولوژیک تجربه زندگی بیماران ESRD

بررسی فنومنولوژیک تجربه زندگی بیماران ESRD تحت همودیالیز چکیده زمینه بیماری کلیوی مرحله نهایی (ESRD)، مرحله آخر بیماری مزمن کلیوی است و نقطه ای است که کلیه دیگر قادر به حمایت از بدن نیستند. بنابراین ESRD تاثیر چشمگیری بر زندگی روزمره بیمار دارد. برای بهبود عملکرد بدنی و طول عمر بیماران، بیماران مبتلا به ESRD به درمان جایگزینی کلیه به شکل همودیالیز (HD) یا پیوند کلیه نیاز دارند. تحقیقات نشان…