نگرش دانشجویان و تبعیض سالمندی

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تبعیض سالمندی چکیده زمینه ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه، تغییر نگرش و رفتارها، دیدگاههای فردی و اجتماعی در مورد سالمندی همگی روی ماهیت خدماتی که به افراد سالمند ارائه می شود، تاثیر دارند. «تبعیض بر علیه سالمندان» (Ageism) یکی از مشکلاتی است که روی سطح و کیفیت خدمات عرضه شده برای افراد سالمند تاثیر دارد. هدف در یک پیمایش مقطعی ۴۹۵ دانشجوی پرستاری چهار دانشگاه…