اهدای شیر به بانک شیر مادر

مروری بر ویژگی های مادرانی که شیر خود را به بانک شیر اهدا می کنند چکیده زمینه و هدف پژوهش در این مقاله ما به دنبال درک و بررسی انگیزه هایی بودیم که مادران را وادار می کند شیر خود را به بانک شیر اهدا کنند. بنابراین هدف از مطالعه «تعیین انگیزه های اهدای شیر پستان به بانک شیر» بود مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است.…