مصرف کراک و کوکائین و بیماری های روانی

اختلالات روانی ناشی از اعتیاد به کراک و کوکائین چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین شایعترین اختلالات روانی همراه با مصرف کراک و کوکائین در معتادان مواد مخدر است. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع مرور تلفیقی (Integrative review) است. سئوال زیر به عنوان راهنمای بازنگری و مرور متون استفاده شد: شایعترین بیماری های روانی همراه با مصرف مواد مخدر کراک و کوکائین چیست؟…