درک از بیماری و عواطف منفی همراهان

بررسی رابطه بین درک از بیماری و عواطف منفی در وابستگان بیماران اسکیزوفرنی در زمینه یک مدل ننگ وابسته چکیده زمینه لکه ننگ روی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی تاثیر دارد و ممکن است روی درک وی از بیماری تاثیر بگذارد، که ممکن است روی تعاملات اعضای خانواده با بیمار و مراقبت از بیمار موثر باشد. هدف هدف این مطالعه (الف) بررسی رابطه بین درک از اسکیزوفرنی و عواطف منفی اعضای…