مقایسه ابزارهای برنامه ریزی ترخیص بیماران

مطالعه مقایسه ای دو ابزار برنامه ریزی ترخیص بیماران چکیده هدف هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی ابزار بررسی و شناخت سیستماتیک و ابزار بررسی و شناخت سنتی در برنامه ریزی ترخیص بیماران بود. مواد و روش ها در این مطالعه طرح تحقیق مقایسه ای دو گروهی استفاده شد و نمونه گیری به روش غیر احتمالی ساده از میان بیماران نیازمند خدمات برنامه ریزی ترخیص در هشت بخش از یک…