رابطه رضایت شغلی و تمایل به ادامه فعالیت

بررسی رابطه محیط کار و رضایت شغلی با تمایل به ادامه پرستاری در نواحی محروم اردن در بین پرستاران اردن چکیده هدف هدف از این مطالعه (۱) بررسی رابطه بین محیط کار، رضایت شغلی و تمایل به ادامه کار؛ و (۲) کاوش عوامل پیشگوی میل به ادامه کار در بین پرستاران نواحی محروم بود. زمینه توسعه و تقویت محیط کار خلاق بخصوص در نواحی محروم از اهمیت بالایی برخوردار است،…